• Inicio
  • HERRAMIENTAS
  • Caracteres raros con ALT: códigos ASCII

Caracteres ALT, Caracteres raros: códigos ASCII

Caracteres espaciales con la tecla ALT

Estos caracteres raros son llamados caracteres ALT por que se muestran pulsando la tecla ALT del teclado junto con el número que se indica.

Caracteres ALT ASCII de control

alt + 00   NULL (carácter nulo)
alt + 01 SOH (inicio encabezado)
alt + 02 STX (inicio texto)
alt + 03 ETX (fin de texto)
alt + 04 EOT (fin transmisión)
alt + 05 ENQ (consulta)
alt + 06 ACK (reconocimiento)
alt + 07 BEL (timbre)
alt + 08 BS (retroceso)
alt + 09 HT (tab horizontal)
alt + 10 LF (nueva línea)
alt + 11 VT (tab vertical)
alt + 12 FF (nueva página)
alt + 13 CR (retorno de carro)
alt + 14 SO (desplaza afuera)
alt + 15 SI (desplaza adentro)
alt + 16 DLE (esc.vínculo datos)
alt + 17 DC1 (control disp. 1)
alt + 18 DC2 (control disp. 2)
alt + 19 DC3 (control disp. 3)
alt + 20 DC4 (control disp. 4)
alt + 21 § NAK (conf. negativa)
alt + 22 SYN (inactividad sínc)
alt + 23 ETB (fin bloque trans)
alt + 24 CAN (cancelar)
alt + 25 EM (fin del medio)
alt + 26 SUB (sustitución)
alt + 27 ESC (escape)
alt + 28 FS (sep. archivos)
alt + 29 GS (sep. grupos)
alt + 30 RS (sep. registros)
alt + 31 US (sep. unidades)
alt + 127 DEL (suprimir)

Caracteres ASCII imprimibles

alt + 32  
alt + 33 !
alt + 34 "
alt + 35 #
alt + 36 $
alt + 37 %
alt + 38 &
alt + 39 '
alt + 40 (
alt + 41 )
alt + 42 *
alt + 43 +
alt + 44 ,
alt + 45 -
alt + 46 .
alt + 47 /
alt + 48 0
alt + 49 1
alt + 50 2
alt + 51 3
alt + 52 4
alt + 53 5
alt + 54 6
alt + 55 7
alt + 56 8
alt + 57 9
alt + 58 :
alt + 59 ;
alt + 60 <
alt + 61 =
alt + 62 >
alt + 63 ?
 
alt + 64 @
alt + 65 A
alt + 66 B
alt + 67 C
alt + 68 D
alt + 69 E
alt + 70 F
alt + 71 G
alt + 72 H
alt + 73 I
alt + 74 J
alt + 75 K
alt + 76 L
alt + 77 M
alt + 78 N
alt + 79 O
alt + 80 P
alt + 81 Q
alt + 82 R
alt + 83 S
alt + 84 T
alt + 85 U
alt + 86 V
alt + 87 W
alt + 88 X
alt + 89 Y
alt + 90 Z
alt + 91 [
alt + 92 \
alt + 93 ]
alt + 94 ^
alt + 95 _
 
alt + 96 `
alt + 97 a
alt + 98 b
alt + 99 c
alt + 100 d
alt + 101 e
alt + 102 f
alt + 103 g
alt + 104 h
alt + 105 i
alt + 106 j
alt + 107 k
alt + 108 l
alt + 109 m
alt + 110 n
alt + 111 o
alt + 112 p
alt + 113 q
alt + 114 r
alt + 115 s
alt + 116 t
alt + 117 u
alt + 118 v
alt + 119 w
alt + 120 x
alt + 121 y
alt + 122 z
alt + 123 {
alt + 124 |
alt + 125 }
alt + 126 ~

ASCII extendido

alt + 128 Ç
alt + 129 ü
alt + 130 é
alt + 131 â
alt + 132 ä
alt + 133 à
alt + 134 å
alt + 135 ç
alt + 136 ê
alt + 137 ë
alt + 138 è
alt + 139 ï
alt + 140 î
alt + 141 ì
alt + 142 Ä
alt + 143 Å
alt + 144 É
alt + 145 æ
alt + 146 Æ
alt + 147 ô
alt + 148 ö
alt + 149 ò
alt + 150 û
alt + 151 ù
alt + 152 ÿ
alt + 153 Ö
alt + 154 Ü
alt + 155 ø
alt + 156 £
alt + 157 Ø
alt + 158 ×
alt + 159 ƒ
 
alt + 160 á
alt + 161 í
alt + 162 ó
alt + 163 ú
alt + 164 ñ
alt + 165 Ñ
alt + 166 ª
alt + 167 º
alt + 168 ¿
alt + 169 ®
alt + 170 ¬
alt + 171 ½
alt + 172 ¼
alt + 173 ¡
alt + 174 «
alt + 175 »
alt + 176
alt + 177
alt + 178
alt + 179
alt + 180
alt + 181 Á
alt + 182 Â
alt + 183 À
alt + 184 ©
alt + 185
alt + 186
alt + 187
alt + 188
alt + 189 ¢
alt + 190 ¥
alt + 191
 
alt + 192
alt + 193
alt + 194
alt + 195
alt + 196
alt + 197
alt + 198 ã
alt + 199 Ã
alt + 200
alt + 201
alt + 202
alt + 203
alt + 204
alt + 205
alt + 206
alt + 207 ¤
alt + 208 ð
alt + 209 Ð
alt + 210 Ê
alt + 211 Ë
alt + 212 È
alt + 213 ı
alt + 214 Í
alt + 215 Î
alt + 216 Ï
alt + 217
alt + 218
alt + 219
alt + 220
alt + 221 ¦
alt + 222 Ì
alt + 223
 
alt + 224 Ó
alt + 225 ß
alt + 226 Ô
alt + 227 Ò
alt + 228 õ
alt + 229 Õ
alt + 230 µ
alt + 231 þ
alt + 232 Þ
alt + 233 Ú
alt + 234 Û
alt + 235 Ù
alt + 236 ý
alt + 237 Ý
alt + 238 ¯
alt + 239 ´
alt + 240
alt + 241 ±
alt + 242
alt + 243 ¾
alt + 244
alt + 245 §
alt + 246 ÷
alt + 247 ¸
alt + 248 °
alt + 249 ¨
alt + 250 ·
alt + 251 ¹
alt + 252 ³
alt + 253 ²
alt + 254
alt + 255 nbsp

Caracteres ALT ASCII más utilizados

Uso frecuente

ñ alt + 164
Ñ alt + 165
@ alt + 64
¿ alt + 168
? alt + 63
¡ alt + 173
! alt + 33
: alt + 58
/ alt + 47
\ alt + 92

Vocales con tilde

á alt + 160
é alt + 130
í alt + 161
ó alt + 162
ú alt + 163
Á alt + 181
É alt + 144
Í alt + 214
Ó alt + 224
Ú alt + 233

Vocales con diéresis

ä alt + 132
ë alt + 137
ï alt + 139
ö alt + 148
ü alt + 129
Ä alt + 142
Ë alt + 211
Ï alt + 216
Ö alt + 153
Ü alt + 154

Símbolos matemáticos

½ alt + 171
¼ alt + 172
¾ alt + 243
¹ alt + 251
³ alt + 252
² alt + 253
ƒ alt + 159
± alt + 241
× alt + 158
÷ alt + 246

Símbolos comerciales

$ alt + 36
£ alt + 156
¥ alt + 190
¢ alt + 189
¤ alt + 207
® alt + 169
© alt + 184
ª alt + 166
º alt + 167
° alt + 248

Comillas, llaves paréntesis

" alt + 34
' alt + 39
( alt + 40
) alt + 41
[ alt + 91
] alt + 93
{ alt + 123
} alt + 125
« alt + 174
» alt + 175